تغییرات قوانین بازار برق

تغییر قوانین مربوط به محدودیت واحد

مطابق با آخرین تغییرات به وجود آمده در خصوص محدودیت واحدها مقرر شده است صورتجلسه شماره ۲۶۴ هیات تنظیم با تغییر مورد ۳ بند ۱ از تاریخ اول خردادماه اجرایی خواهد شد. مطابق با این دستورالعمل پرداخت بر مبنای فرصت رقابتی (Req+OC-UL) خواهد بود و در صورت صفر بودن میزان Req پرداخت براساس حداقل ۱.۲AVC نیروگاه و یا قیمت سقف بازار صورت خواهد پذیرفت.

 

طرح روشن و خاموش شدن واحدهای نیروگاهی

مطابق با مصوبه هیئت تنظیم بازار برق، طرح روشن و خاموش شدن واحدهای نیروگاهی از ابتدای خردادماه ۹۶ اجرایی خواهد شد.  اجرای این طرح مطابق با صورتجلسه شماره ۲۰۷ هیئت تنظیم خواهد بود و بر این اساس وضعیت در مدار قرار گرفتن هر واحد در روز بازار با آرایش رقابتی آن واحد مقایسه و مطابق با هزینه روشن و خاموش شدن اعلام شده از سوی نیروگاه، پرداخت و دریافت بابت روشن و خاموش شدن واحد نیروگاهی انجام خواهد شد. مطابق با آخرین تغییرات و تصویب هیات تنظیم بازار برق، بند ۵-۲ از رویه شماره ۲۰۷ حذف خواهد شد و در این حالت تنها پرداخت به نیروگاه ها صورت خواهد پذیرفت.

بازار ظرفیت

مطابق با مصوبه هیئت تنظیم بازار برق، اجرای بازار ظرفیت نیروگاهی در دستور کار اجرا در سال ۹۶ قرار گرفته است. بازار ظرفیت جایگزین سرفصل درآمد نیروگاه ها از محل آمادگی شده و پس از اجرای بازار مذکور، همانند بخش انرژی نیروگاه ها لازم است تا برای دریافت آمادگی نیز رقابت نمایند.

طرح تجمیع نیروگاهی

مطابق با مصوبه هیئت تنظیم بازار برق، قرار است طرح تجمیع نیروگاهی و ارائه قیمت به صورت مجتمع در آینده نزدیک جایگزین ارائه پیشنهاد قیمت واحدی شود. ارائه آرایش بازار در چند مرحله و تسویه با نیروگاه به صورت مجتمع را می توان از نکات متمایز قابل توجه میان بازار تجمیع و واحدی دانست.صورتجلسات شماره ۲۴۸ و ۲۵۷ هیات تنظیم بازار برق به این مهم پرداخته است.

نویسنده: ناصر کرمانشاه، مدیر بازار برق، ۰۹۱۲۷۰۵۳۸۵۲ 

 

One thought on “تغییرات قوانین بازار برق

ارسال دیدگاه بسته شده است.